Tuotokset

Tuotos 1

Analyysi kielenkäytöstä pienteollisuudessa ja vähittäiskaupoissa, jotka työllistävät naispakolaisia ja pakkosiirtolaisia.

Tuotos 1 johtaa (1) raporttiin naispakolaisten ja pakkosiirtolaisten tapauksista kohdetyöympäristöissä; (2) asiakirjaan, jossa analysoidaan työtovereiden käyttämän kielen rekisteriä yrityksissä, joissa työskentelee naispakolaisia ja pakkosiirtolaisia; tämä sisältää työtovereiden, johdon ja tarvittaessa asiakkaiden välisen viestinnän. Se sisältää kielen, jota käytetään sosiaalisen keskustelun aikana, työstä työhön -puheenvuoroissa sekä henkilöstön ja johtohenkilöstön välillä sekä asiakkaan ja työntekijän välistä jutustelua, jos se soveltuu työhön.

  1. Raportti tapauksista, joissa naispakolaiset ja naispuoliset pakkosiirtolaiset osallistuvat pienimuotoiseen tuotanto- ja vähittäiskauppatyöhön kumppanimaiden naistyövoiman keskuudessa ja heidän kielellisistä tarpeistaan. Tämä raportti esittelee yksityiskohtia naispuolisista pakolaisista ja naispuolisista pakkosiirtolaisista, jotka työskentelevät pienimuotoisessa tehdas- ja vähittäiskauppatyössä kumppanimaissa. Se antaa tietoja heidän kielellisistä tarpeistaan heidän työpaikkansa kanssa. Se vertaa myös viimeaikaisia naispakolaisia ja naispuolisia pakkosiirtolaisia niihin, jotka ovat asuneet maassa yli 10 vuotta ennen tutkimusta vertailun luomiseksi.
  2. Tutkimus epävirallisen kielen käytöstä, jota työntekijät käyttävät pienimuotoisessa tuotanto- ja vähittäiskauppatyössä kumppanimaissa. Tämä tutkimus tunnistaa ja luetteloi näissä ympäristöissä käytetyn kielen näkökohdat; sen käyttötiheys – sukupuolen, iän ja taustan mukaan; sen rekisteri ja merkitys; käytössä oleva kielioppi ja ääntäminen; lyhenteet, idiomit, neologismit, slangi, ei-aggressiiviset kirosanat ja ystävälliset keskustelun aloittajat;
  3. Kohderyhmän kielitarpeita koskeva terminologian taksonomia edellä olevan tutkimuksen elementtien pohjalta;
  4. Yhteenveto kohderyhmän tarpeista ja vaatimuksista käyttämällä yllä olevien tuotoskuvausten tietoja;
  5. Kielen sanakirja (sisältäen lyhenteet, idiomit, neologismit, slangi, ei-aggressiiviset kiroilut, viihdyttävä puhetoiminnan aloittajat ja ääntäminen, mutta ei niihin rajoittuen).

Innovatiivinen CoCoFe-projekti on uusi kieltenopetuksen kannalta siinä mielessä, että sen painopiste on epävirallisessa rekisterissä, joka on harvoin tutkittu kielen alue. Sitä ei myöskään opeteta muodollisesti jäsennellyllä tavalla oppilaitoksissa, olivatpa ne valtion kouluja tai yksityisiä kielioppilaitoksia. Tämä hanke täydentää peruskielten opetusta kumppanimaissa. Sen tarkoituksena on lisätä uusien tulokkaiden ymmärrystä erityisesti kuullun ymmärtämisen ja epävirallisen puhutun kielen osalta. Siirrettävyyden suhteen kohderyhmän saamaa tietoa voidaan soveltaa työpaikan ulkopuolella sosiaalisessa kontekstissa. Opettajille ja kouluttajille se lisää asiantuntemusta erityisesti ääntämisen alalla. Lisäksi, koska useimmat kielet opettavat “standardikieliä”, tämä projekti antaa kieltenharjoittajille paremman ymmärryksen puhujien näissä ympäristöissä käyttämistä ei-standardikielistä.

Tuotos 2

CoCoFe sähköinen oppimisalusta   

CoCoFe-projekti toimittaa IO2-tuotoksen käyttämällä IO1-tuotoksen tietoja. IO2-tutoksessa rakennetaan sähköinen oppimisalusta, kirjallinen viitekehys paikan päällä tapahtuvalle oppimiselle ja itse julkaistu opaskirja CoCoFe-projektin kohderyhmälle.

Sen odotetaan tarjoavan käytännöllisen ja pitkän aikavälin opetusalustan ja metodologian, jota voidaan käyttää kansainvälisesti sekä työelämän eri sektoreilla. Esimerkkejä erityisistä oppiaiheista ovat Tervehdys – painotetaan epätyypillisiä sekä suullisia että fyysisiä tervehdyksiä; tämä sisältää osion ääntämisestä ja kuuntelusta. Kurssi sisältää osioita ystävällisyydestä, kohteliaiden ilmaisujen tunnistamisesta ja käytöstä sosiaalisen sitoutumisen työkaluna, vuoropuheluun osallistumisesta; sosiaalisista järjestelyistä, huumorista, ”Small Talk”-jutustelusta ja keskustelujen aloittamisesta, kielen sopivuudesta, muodollisesta vs. epämuodollisesta kielestä, lausumisnopeudesta. Koko kurssin ajan painotetaan voimakkaasti epävirallista kielioppia, ääntämistä ja tuottamista puhumisen kautta.

1. Kurssin suunnittelu ja kirjoittaminen;

2. E-verkkokurssin ja sähköisen alustan laatiminen; kurssikirjan kirjoittaminen;

3. Täydentävän kurssikirjan toimittaminen ja julkaiseminen;

4. Verkko-opetusohjelman luominen kohderyhmän opiskelijoille ja mentoreille verkkoalustan käyttöä ja ylläpitoa varten;

5. Kaikkien komponenttien beta-testaus.


Hankkeen on tarkoitus jatkua päättymispäivän jälkeen, ja sitä tukevat sekä naispakolaiset että pakkosiirtolaisnaiset yhdessä opetusalan ammattilaisten ja tutkijoiden kanssa, jotka osallistuvat verkkokurssin sisältöön ja päivittävät kirjaa tarvittaessa. CoCoFe-projektissa on kolme elementtiä, jotka voidaan siirtää:

(1) muille työelämän aloille, kuten hotelli- ja ravintola-alalle, rakennusteollisuuteen ja maatalouteen; vaikka hankkeen eetos säilyisi samana, sisältö vaihtelee samoin kuin tapaukset, joissa äidinkielen puhujat vaikuttavat isäntämaan kieleen;

(2) Näissä ympäristöissä käytetty kieli herättää vain vähän huomiota akateemisesta ympäristöstä, jota voidaan tukea yritysten apurahoilla, mikä saattaa edellyttää opiskelun suuntaamista ammatillisiin työaloihin.

Mutta kuinka naispakolaisten ja -naisten käyttämä ensimmäinen kieli pakottaa maahanmuuttajat vuorovaikutukseen heidän vasta omaksutun kielensä kanssa heidän erityisessä, usein alitutkitussa kontekstissa. On kaksi skenaariota:

  • Esimerkiksi englannin kieltä ei hallitse kielellisesti arvovaltainen akateeminen elin. Jos sanaa käytetään säännöllisesti kaikissa medioissa, se lopulta löytää tiensä sanakirjaan;
  • Kieliä, kuten espanjaa, hallitsee kielellinen auktoriteetti. Miten tämä vaikuttaa “standardikieleen”, jota naispakolaiset ja naispuoliset pakkosiirtolaiset puhuvat ympäristöissään?

(3) sähköistä oppimisalustaa voivat käyttää kielikoulun opiskelijat, jotka haluavat valmistautua työhön tai tarvitsevat lisää tukea lisätäkseen tietämystään ei-standardipuheesta.

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.